Phân tích hiệu suất của Node.js bằng bảng điều khiển Hiệu suất

Sử dụng bảng điều khiển Hiệu suất để phân tích hiệu suất của các ứng dụng Node.jsDeno.

Hồ sơ CPU là gì?

Hồ sơ CPU là một báo cáo cho biết mức sử dụng CPU trong một khoảng thời gian. Dữ liệu này có thể cho biết chương trình nào đang sử dụng nhiều thời gian của CPU nhất, các quy trình đang chạy và lượng thời gian dành cho mỗi trạng thái. Với hồ sơ CPU, bạn có thể xác định điểm tắc nghẽn về hiệu suất và tối ưu hoá việc sử dụng tài nguyên CPU.

Mở Công cụ cho nhà phát triển cho nút

 1. Trong dòng lệnh, hãy chạy:

  Node.js

  node --inspect file-name.js
  

  Deno

  deno --inspect file-name.js
  
 2. Kết nối với Công cụ cho nhà phát triển dành cho Nút theo một trong những cách sau:

  • Mở Công cụ cho nhà phát triển rồi nhấp vào nút Nút màu xanh lục trong thanh thao tác Công cụ cho nhà phát triển ở trên cùng.
  • Trong thanh địa chỉ, hãy nhập chrome://inspect, rồi nhấp vào một trong các mục sau:

   • Mở Công cụ cho nhà phát triển chuyên dụng cho nút trong phần Thiết bị.
   • Kiểm tra dưới mục tiêu bạn muốn lập hồ sơ.

  Tất cả các cách để mở Công cụ cho nhà phát triển cho nút.

Phân tích tài nguyên cho CPU

Để phân tích tài nguyên cho CPU, hãy mở bảng điều khiển Performance (Hiệu suất) rồi nhấp vào nút radio_button_checked Record (Ghi lại) hai lần để bắt đầu và kết thúc việc phân tích tài nguyên.

Nút Ghi và bộ chọn thực thể máy ảo.

Phân tích kết quả phân tích tài nguyên

Sau khi bạn dừng ghi, bảng điều khiển Hiệu suất sẽ sắp xếp và hiển thị dữ liệu về bản ghi trong một "hồ sơ". Sử dụng các thẻ sau để phân tích dữ liệu lập hồ sơ:

 • Tổng quan về tiến trình. Nằm ở trên cùng dưới thanh hoạt động. Hiển thị biểu đồ hoạt động CPU và NET trên dòng thời gian. Hãy sử dụng báo cáo này để xác định điểm tắc nghẽn về hiệu suất.

  Thông tin tổng quan về Dòng thời gian.

 • Từ dưới lên: Dùng thẻ này để kiểm tra phần đã chọn của bản ghi và xem thời gian tổng hợp dành cho các hoạt động riêng lẻ.

  Thẻ Từ dưới lên.

 • Cây cuộc gọi: Thẻ này cho thấy các hoạt động gốc của phần đã chọn của bản ghi. Các hoạt động gốc cũng lồng ghép các ngăn xếp lệnh gọi vào hoạt động gốc. Sử dụng thẻ này để xác định hoạt động nào đang mang lại nhiều công việc nhất.

  Thẻ Cây cuộc gọi.

 • Nhật ký sự kiện: Thẻ này liệt kê các hoạt động từ phần đã chọn của bản ghi theo thứ tự diễn ra các hoạt động đó.

  Thẻ Nhật ký sự kiện.

Phân tích tài nguyên bằng lệnh console.profile()

Công cụ cho nhà phát triển cho phép bạn lập hồ sơ hiệu suất của CPU JavaScript bằng lệnh console.profile(). Bạn có thể thêm lệnh này vào mã rồi chạy tệp hoặc sao chép và dán mã vào Bảng điều khiển. Bảng Hiệu suất sẽ hiển thị kết quả cho bạn.

Để sử dụng lệnh này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đính kèm mã của bạn bằng console.profile()console.profileEnd(), ví dụ:

  console.profile( profile ${i} );
  // Code to be profiled
  doSomething();
  console.profileEnd();
  
 2. Chạy mã theo một trong hai cách:

Sau khi hồ sơ hoàn tất, kết quả sẽ tự động xuất hiện trong bảng Hiệu suất.