Xem và thay đổi dữ liệu IndexedDB

Hướng dẫn này cho bạn biết cách sử dụng Công cụ của Chrome cho nhà phát triển để xem và thay đổi dữ liệu IndexedDB. Hướng dẫn này giả định rằng bạn đã quen thuộc với Công cụ cho nhà phát triển. Nếu chưa, hãy xem phần Bắt đầu. Hướng dẫn này cũng giả định rằng bạn đã quen thuộc với IndexedDB. Nếu không, hãy xem Sử dụng IndexedDB.

Xem dữ liệu IndexedDB

 1. Nhấp vào thẻ Application (Ứng dụng) để mở bảng điều khiển Application (Ứng dụng). Mở rộng trình đơn IndexedDB để xem cơ sở dữ liệu nào có sẵn.

  Trình đơn IndexedDB

  Hình 1 Trình đơn IndexedDB

  • Biểu tượng cơ sở dữ liệu ghi chú – https://mdn.github.io đại diện cho một cơ sở dữ liệu, trong đó notes là tên của cơ sở dữ liệu và https://mdn.github.io là nguồn có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu.
  • notes (ghi chú) Biểu tượng Kho lưu trữ đối tượng là một kho lưu trữ đối tượng.
  • title (tiêu đề) và body (nội dung) là các chỉ mục.
 1. Nhấp vào một cơ sở dữ liệu để xem nguồn gốc và số phiên bản của cơ sở dữ liệu đó.

  Cơ sở dữ liệu "ghi chú"

  Hình 2. Cơ sở dữ liệu ghi chú

 2. Nhấp vào một kho đối tượng để xem các cặp khoá-giá trị của kho đối tượng đó.

  Kho lưu trữ đối tượng "notes"

  Hình 3. Kho lưu trữ đối tượng notes

  • Tổng số mục nhập là tổng số cặp khoá-giá trị trong kho đối tượng.
  • Giá trị của trình tạo khoá là khoá tiếp theo có sẵn. Trường này chỉ xuất hiện khi sử dụng trình tạo khoá.
 3. Nhấp vào một ô trong cột Giá trị để mở rộng giá trị đó.

  Xem giá trị IndexedDB

  Hình 4. Xem giá trị IndexedDB

 4. Nhấp vào một chỉ mục, chẳng hạn như title (tiêu đề) hoặc body (nội dung) trong Hình 6 bên dưới, để sắp xếp kho lưu trữ đối tượng theo giá trị của chỉ mục đó.

  Sắp xếp kho đối tượng theo chỉ mục

  Hình 5. Một kho lưu trữ đối tượng được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái theo khoá title (tiêu đề)

Làm mới dữ liệu IndexedDB

Các giá trị IndexedDB trong bảng điều khiển Application (Ứng dụng) không cập nhật theo thời gian thực. Nhấp vào biểu tượng Làm mới Làm mới khi xem kho lưu trữ đối tượng để làm mới dữ liệu hoặc xem cơ sở dữ liệu rồi nhấp vào Làm mới cơ sở dữ liệu để làm mới tất cả dữ liệu.

Xem cơ sở dữ liệu

Hình 6. Xem cơ sở dữ liệu

Chỉnh sửa dữ liệu IndexedDB

Không thể chỉnh sửa các khoá và giá trị IndexedDB từ bảng điều khiển Application (Ứng dụng). Tuy nhiên, vì Công cụ cho nhà phát triển có quyền truy cập vào ngữ cảnh trang, nên bạn có thể chạy mã JavaScript trong Công cụ cho nhà phát triển để chỉnh sửa dữ liệu IndexedDB.

Chỉnh sửa dữ liệu IndexedDB bằng Đoạn mã

Đoạn mã là cách để lưu trữ và chạy các khối mã JavaScript trong Công cụ cho nhà phát triển. Khi bạn chạy một Đoạn mã, kết quả sẽ được ghi vào Bảng điều khiển. Bạn có thể sử dụng một Đoạn mã để chạy mã JavaScript chỉnh sửa cơ sở dữ liệu IndexedDB.

Sử dụng Đoạn mã để tương tác với IndexedDB

Hình 7. Sử dụng Đoạn mã để tương tác với IndexedDB

Xoá dữ liệu IndexedDB

Xoá cặp khoá-giá trị IndexedDB

 1. Xem kho lưu trữ đối tượng IndexedDB.
 2. Nhấp vào cặp khoá-giá trị bạn muốn xoá. Công cụ cho nhà phát triển làm nổi bật màu xanh lam để cho biết công cụ đó đã được chọn.

  Chọn một cặp khoá-giá trị để xoá cặp khoá-giá trị đó

  Hình 8. Chọn một cặp khoá-giá trị để xoá cặp khoá-giá trị đó

 3. Nhấn phím Delete hoặc nhấp vào Delete Selected (Xoá) Xóa mục đã Chọn.

  Giao diện của kho đối tượng sau khi cặp khoá-giá trị bị xoá

  Hình 9. Giao diện của kho đối tượng sau khi cặp khoá-giá trị bị xoá

Xoá tất cả các cặp khoá-giá trị trong một kho lưu trữ đối tượng

 1. Xem kho lưu trữ đối tượng IndexedDB.

  Xem kho lưu trữ đối tượng

  Hình 10. Xem kho lưu trữ đối tượng

 2. Nhấp vào biểu tượng Xoá kho lưu trữ đối tượng Xoá kho lưu trữ đối tượng.

Xoá cơ sở dữ liệu IndexedDB

 1. Xem cơ sở dữ liệu IndexedDB mà bạn muốn xóa.
 2. Nhấp vào Xoá cơ sở dữ liệu.

  Nút "Xoá cơ sở dữ liệu"

  Hình 11 Nút Xoá cơ sở dữ liệu

Xoá tất cả bộ nhớ IndexedDB

 1. Mở ngăn Xoá bộ nhớ.
 2. Đảm bảo rằng hộp kiểm IndexedDB được bật.
 3. Nhấp vào Xoá dữ liệu trang web.

  Ngăn "Xoá bộ nhớ"

  Hình 12 Ngăn Xoá bộ nhớ