Xem dữ liệu bộ nhớ đệm

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Hướng dẫn này trình bày cách sử dụng Công cụ của Chrome cho nhà phát triển để kiểm tra dữ liệu Bộ nhớ đệm.

Nếu bạn đang cố gắng kiểm tra dữ liệu bộ nhớ đệm HTTP, thì đây không phải là hướng dẫn bạn cần. Cột Kích thước của Nhật ký mạng có thông tin mà bạn đang tìm kiếm. Xem Ghi nhật ký hoạt động mạng.

Xem dữ liệu bộ nhớ đệm

 1. Mở Công cụ cho nhà phát triển > Ứng dụng > Bộ nhớ.

 2. Để xem bộ nhớ đệm hiện có, hãy mở rộng Mở rộng. Bộ nhớ đệm.

  Các bộ nhớ đệm hiện có.

 3. Nhấp vào bộ nhớ đệm để xem nội dung.

  Xem nội dung của bộ nhớ đệm.

 4. Nhấp vào một tài nguyên để xem tiêu đề HTTP của tài nguyên đó trong phần bên dưới bảng.

  Xem tiêu đề HTTP của tài nguyên.

 5. Mở thẻ Xem trước để xem nội dung của tài nguyên.

  Xem nội dung của tài nguyên.

Làm mới tài nguyên

 1. Xem dữ liệu của bộ nhớ đệm.
 2. Chọn tài nguyên bạn muốn làm mới. Công cụ cho nhà phát triển làm nổi bật màu xanh dương để cho biết rằng công cụ này đã được chọn.

  Chọn tài nguyên.

 3. Nhấp vào Làm mớilàm mới.

Lọc tài nguyên

 1. Xem dữ liệu của bộ nhớ đệm.
 2. Sử dụng hộp văn bản Filter by Path (Lọc theo đường dẫn) để lọc ra mọi tài nguyên không khớp với đường dẫn mà bạn cung cấp.

Lọc ra những tài nguyên không khớp với đường dẫn được chỉ định.

Ví dụ này lọc ra các tài nguyên không chứa script trong đường dẫn.

Xoá tài nguyên

 1. Xem dữ liệu của bộ nhớ đệm.
 2. Nhấp vào tài nguyên bạn muốn xoá. Công cụ cho nhà phát triển làm nổi bật màu xanh dương để cho biết rằng công cụ này đã được chọn.

  Chọn tài nguyên cần xoá.

 3. Nhấp vào biểu tượng Xoá nội dung đã chọn Xoá mục đã chọn..

Xoá mọi dữ liệu bộ nhớ đệm

 1. Mở Ứng dụng > Bộ nhớ.
 2. Trong phần Cache (Bộ nhớ đệm), hãy đảm bảo bạn đã bật Hộp đánh dấu. Cache Storage (Bộ nhớ đệm).

 3. Nhấp vào Xoá dữ liệu trang web.

  Hộp đánh dấu Bộ nhớ đệm và nút Xoá dữ liệu trang web.