Danh sách bỏ qua

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Cài đặt. Cài đặt > Danh sách bỏ qua cho phép bạn định cấu hình danh sách các tập lệnh mà debugger bỏ qua.

Cách bật hoặc tắt tất cả trang thông tin bỏ qua cho trình gỡ lỗi:

  1. Mở phần Cài đặt.
  2. Trong thẻ Danh sách bỏ qua, hãy đánh dấu hoặc xoá Cài đặt. Cài đặt > Hộp đánh dấu. Bật danh sách bỏ qua. Đây là nút chuyển chính cho tất cả chức năng lập danh sách bỏ qua.

Hộp kiểm Bật danh sách bỏ qua.

Khi bật danh sách bỏ qua, bạn có thể tuỳ chỉnh thêm danh sách các tập lệnh cần bỏ qua.

Bỏ qua các tập lệnh Tiện ích của Chrome

Khi sử dụng bảng điều khiển Nguồn của Công cụ của Chrome cho nhà phát triển để tìm hiểu mã, đôi khi bạn tạm dừng trên mã mà bạn không nhận ra. Có thể bạn đã bị tạm dừng trên mã của một trong những Tiện ích của Chrome mà bạn đã cài đặt.

Trong Cài đặt. Cài đặt > Danh sách bỏ qua, hãy chọn hai hộp đánh dấu:

  • Hộp đánh dấu. Bật chế độ bỏ qua trang thông tin
    • Hộp đánh dấu. Thêm tập lệnh nội dung vào danh sách bỏ qua.

Cài đặt Công cụ cho nhà phát triển để bỏ qua mã tiện ích.

Bỏ qua các tập lệnh đã biết của bên thứ ba

Để trình gỡ lỗi bỏ qua các tập lệnh đã biết của bên thứ ba, hãy kiểm tra Cài đặt. Cài đặt > Danh sách bỏ qua > Hộp đánh dấu. Tự động thêm các tập lệnh đã biết của bên thứ ba vào danh sách bỏ qua.

Công cụ cho nhà phát triển thêm các tập lệnh của bên thứ ba vào danh sách bỏ qua dựa trên thuộc tính ignoreList trong bản đồ nguồn. Khung và trình đóng gói cần cung cấp thông tin này.

Ví dụ: các khung như Angular và Nuxt đều hỗ trợ tính năng này.

Bỏ qua danh sách tập lệnh tuỳ chỉnh

Theo mặc định, Trình gỡ lỗi sẽ bỏ qua các tập lệnh từ /node_modules//bower_components/. Cách bỏ qua một tập lệnh bổ sung hoặc một mẫu tập lệnh tuỳ chỉnh:

  1. Chọn Cài đặt. Cài đặt > Danh sách bỏ qua > Hộp đánh dấu. Bật danh sách bỏ qua.
  2. Trong mục Quy tắc loại trừ tuỳ chỉnh, hãy nhấp vào Thêm mẫu. Thêm một mẫu tuỳ chỉnh vào Danh sách bỏ qua.
  3. Chỉ định tên tập lệnh hoặc một biểu thức chính quy của tên tập lệnh cần bỏ qua.
  4. Nhấp vào Thêm để lưu nội dung thay đổi.

Quản lý danh sách tuỳ chỉnh gồm các tập lệnh bị bỏ qua

Để bật hoặc tắt tính năng bỏ qua một tập lệnh hoặc mẫu tên tập lệnh cụ thể, trong Cài đặt. Cài đặt > Danh sách bỏ qua > Quy tắc loại trừ tùy chỉnh, hãy chọn hoặc xóa hộp kiểm Hộp đánh dấu. bên cạnh tập lệnh hoặc mẫu.

Danh sách bỏ qua tuỳ chỉnh có mẫu hoặc tên tập lệnh được bật.

Để chỉnh sửa hoặc xóa một tập lệnh hoặc một mẫu tên tập lệnh, hãy nhấp vào nút Chỉnh sửa danh sách phát. hoặc Xóa. xuất hiện khi di chuột.