Địa điểm

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Cài đặt. Cài đặt > Vị trí liệt kê các giá trị đặt trước vị trí địa lý. Bạn có thể sử dụng các giá trị đặt trước này để override geolocation trong Chrome. Bạn cũng có thể điền sẵn giá trị đặt trước của riêng mình mà bạn thường xuyên sử dụng vào danh sách.

Cách thêm một giá trị đặt trước tuỳ chỉnh:

  1. Mở phần Cài đặt.
  2. Trong thẻ Vị trí, hãy nhấp vào Thêm vị trí.
  3. Chỉ định các giá trị sau đây cho mục nhập mới. Ví dụ: hãy thêm New York làm một vị trí mới.

    Chỉ định giá trị cho mục nhập mới trong danh sách Vị trí.

    Toạ độ New York trên Google Maps.

  4. Nhấp vào Lưu. Bây giờ, bạn có thể chọn giá trị đặt trước này từ danh sách thả xuống Cảm biến > Vị trí.

Để chỉnh sửa hoặc xoá một giá trị đặt trước hiện có, hãy nhấp vào nút Chỉnh sửa danh sách phát. hoặc Xóa. xuất hiện khi di chuột.