Tính năng mới trong Công cụ cho nhà phát triển (Chrome 71)

Sau đây là các tính năng mới và những thay đổi quan trọng sắp tới với Công cụ của Chrome cho nhà phát triển trong Chrome 71:

Đọc tiếp hoặc xem phiên bản video của trang này:

Di chuột qua Biểu thức trực tiếp để đánh dấu nút DOM

Khi một Biểu thức trực tiếp đánh giá cho một nút DOM, hãy di chuột qua kết quả Biểu thức trực tiếp để làm nổi bật nút đó trong khung nhìn.

Di chuột qua kết quả Biểu thức trực tiếp để đánh dấu nút trong khung nhìn.

Hình 1 Di chuột qua kết quả Biểu thức trực tiếp để đánh dấu nút trong khung nhìn

Lưu trữ các nút DOM dưới dạng biến toàn cục

Để lưu trữ nút DOM dưới dạng biến toàn cục, hãy chạy một biểu thức trong Console để đánh giá một nút, nhấp chuột phải vào kết quả rồi chọn Store as global variable (Lưu trữ dưới dạng biến toàn cục).

Lưu trữ dưới dạng biến toàn cục trong Console.

Hình 2. Lưu trữ dưới dạng biến toàn cục trong Console

Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào nút trong Cây DOM rồi chọn Lưu trữ dưới dạng biến toàn cục.

Lưu trữ dưới dạng biến toàn cục trong Cây DOM.

Hình 3. Lưu trữ dưới dạng biến toàn cục trong Cây DOM

Thông tin về điều kiện khởi tạo và mức độ ưu tiên hiện có trong tính năng nhập và xuất HAR

Nếu muốn chẩn đoán nhật ký mạng với đồng nghiệp, bạn có thể xuất các yêu cầu mạng sang tệp HAR.

Đang xuất các yêu cầu mạng sang tệp HAR.

Hình 8. Đang xuất các yêu cầu mạng sang tệp HAR

Để nhập lại tệp vào bảng điều khiển Mạng, bạn chỉ cần kéo và thả tệp đó.

Khi bạn xuất tệp HAR, Công cụ cho nhà phát triển giờ đây sẽ đưa thông tin về trình khởi tạo và mức độ ưu tiên vào tệp HAR. Khi bạn nhập tệp HAR trở lại Công cụ cho nhà phát triển, các cột Trình khởi tạoƯu tiên giờ đây sẽ được điền sẵn.

Trường _initiator cung cấp thêm ngữ cảnh về nguyên nhân khiến tài nguyên được yêu cầu. Cột này liên kết với cột Trình khởi tạo trong bảng Yêu cầu.

Cột trình khởi tạo.

Hình 9. Cột trình khởi tạo

Bạn cũng có thể giữ Shift và di chuột qua một yêu cầu để xem trình khởi tạo và phần phụ thuộc của yêu cầu đó.

Xem đối tượng khởi tạo và phần phụ thuộc.

Hình 10. Xem đối tượng khởi tạo và phần phụ thuộc

Trường _priority cho biết mức độ ưu tiên mà trình duyệt gán cho tài nguyên. Cột này liên kết với cột Mức độ ưu tiên trong bảng Yêu cầu (bị ẩn theo mặc định).

Cột Mức độ ưu tiên.

Hình 11 Cột Mức độ ưu tiên

Nhấp chuột phải vào tiêu đề của bảng Yêu cầu rồi chọn Mức độ ưu tiên để hiển thị cột Mức độ ưu tiên.

Cách hiện cột Mức độ ưu tiên.

Hình 12 Cách hiển thị cột Mức độ ưu tiên

Truy cập trình đơn Command từ trình đơn chính

Sử dụng Trình đơn lệnh để truy cập nhanh vào các bảng điều khiển, thẻ và tính năng của Công cụ cho nhà phát triển.

Trình đơn Command (Lệnh).

Hình 13. Trình đơn lệnh

Giờ đây, bạn có thể mở Trình đơn Lệnh từ Trình đơn chính. Nhấp vào nút Main Menu (Trình đơn chính) main rồi chọn Run Command (Chạy lệnh).

Mở trình đơn Command trên trình đơn chính.

Hình 14. Mở trình đơn Command từ trình đơn chính

Điểm ngắt hình trong hình

Hình trong hình là API thử nghiệm mới cho phép một trang tạo cửa sổ video nổi trên màn hình.

Bật các hộp đánh dấu enterpictureinpicture, leavepictureinpictureresize trong ngăn Điểm ngắt của Trình nghe sự kiện để tạm dừng bất cứ khi nào một trong các sự kiện hình trong hình này kích hoạt. Công cụ cho nhà phát triển tạm dừng trên dòng đầu tiên của trình xử lý.

Các sự kiện Hình trong hình trong ngăn Điểm ngắt của Trình nghe sự kiện.

Hình 16. Các sự kiện Hình trong hình trong ngăn Điểm ngắt của Trình nghe sự kiện

(Mẹo bổ sung) Chạy MonitorEvents() trong Bảng điều khiển để xem các sự kiện của một phần tử kích hoạt

Giả sử bạn muốn thêm đường viền màu đỏ xung quanh một nút sau khi lấy tiêu điểm vào nút đó rồi nhấn R, E, D, nhưng bạn không biết nên thêm trình nghe vào sự kiện nào. Sử dụng monitorEvents() để ghi lại tất cả các sự kiện của phần tử vào Console.

 1. Lấy thông tin tham chiếu đến nút.

  Sử dụng "Lưu trữ dưới dạng biến toàn cục" để lấy thông tin tham chiếu đến nút.

  Hình 17. Sử dụng Lưu trữ dưới dạng biến toàn cục để lấy thông tin tham chiếu đến nút

 2. Truyền nút làm đối số đầu tiên cho monitorEvents().

  Chuyển nút đến MonitorEvents().

  Hình 18. Truyền nút đến monitorEvents()

 3. Tương tác với nút. Công cụ cho nhà phát triển ghi lại tất cả các sự kiện của nút vào Bảng điều khiển.

  Các sự kiện của nút trong Bảng điều khiển.

  Hình 19. Các sự kiện của nút trong Bảng điều khiển

Gọi unmonitorEvents() để ngừng ghi sự kiện vào Console.

unmonitorEvents(temp1);

Truyền một mảng làm đối số thứ hai cho monitorEvents() nếu bạn chỉ muốn theo dõi một số sự kiện hoặc loại sự kiện nhất định:

monitorEvents(temp1, ['mouse', 'focus']);

Loại mouse yêu cầu Công cụ cho nhà phát triển ghi lại tất cả các sự kiện liên quan đến chuột, chẳng hạn như mousedownclick. Các loại được hỗ trợ khác là key, touchcontrol.

Hãy xem phần Tham chiếu dòng lệnh để biết các chức năng tiện lợi khác mà bạn có thể gọi từ Console.

Tải kênh xem trước xuống

Hãy cân nhắc sử dụng Chrome Canary, Dev hoặc Beta làm trình duyệt phát triển mặc định. Các kênh xem trước này cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các tính năng mới nhất của Công cụ cho nhà phát triển, thử nghiệm API nền tảng web tiên tiến và tìm ra sự cố trên trang web của bạn trước khi người dùng của bạn làm điều đó!

Liên hệ với nhóm Công cụ của Chrome cho nhà phát triển

Sử dụng các lựa chọn sau đây để thảo luận về các tính năng mới và thay đổi trong bài đăng hoặc bất cứ vấn đề nào khác liên quan đến Công cụ cho nhà phát triển.

 • Hãy gửi đề xuất hoặc phản hồi cho chúng tôi qua crbug.com.
 • Báo cáo sự cố của Công cụ cho nhà phát triển bằng cách sử dụng phần Tuỳ chọn khác   Thêm   > Trợ giúp > Báo cáo sự cố về Công cụ cho nhà phát triển trong Công cụ cho nhà phát triển.
 • Tweet tại @ChromeDevTools.
 • Hãy để lại bình luận về tính năng mới trong video trên YouTube của Công cụ cho nhà phát triển hoặc video trên YouTube.

Tính năng mới trong Công cụ cho nhà phát triển

Danh sách mọi nội dung được đề cập trong loạt video Tính năng mới trong Công cụ cho nhà phát triển.

Chrome 126

Chrome 125

Chrome 124

Chrome 123

Chrome 122

Chrome 121

Chrome 120

Chrome 119

Chrome 118

Chrome 117

Chrome 116

Chrome 115

Chrome 114

Chrome 113

Chrome 112

Chrome 111

Chrome 110

Chrome 109

Chrome 108

Chrome 107

Chrome 106

Chrome 105

Chrome 104

Chrome 103

Chrome 102

Kiến thức cơ bản về Chrome

Chrome 100

Chrome 99

Chrome 98

Chrome 97

Chrome 96

Chrome 95

Chrome 94

Chrome 93

Chrome 92

Chrome 91

Chrome 90

Chrome 89

Chrome 88

Chrome 87

Chrome 86

Chrome 85

Chrome 84

Chrome 83

Chrome 82

Chrome 82 đã bị huỷ.

Chrome 81

Chrome 80

Chrome 79

Chrome 78

Chrome 77

Chrome 76

Chrome 75

Chrome 74

Chrome 73

Chrome 72

Chrome 71

Chrome 70

Chrome 68

Chrome 67

Chrome 66

Chrome 65

Chrome 64

Chrome 63

Chrome 62

Chrome 61

Chrome 60

Chrome 59