Trì hoãn hình ảnh ngoài màn hình

Phần Cơ hội của báo cáo Lighthouse sẽ liệt kê tất cả hình ảnh ẩn hoặc hình ảnh ngoài màn hình trên trang của bạn cùng với các khoản tiền có thể tiết kiệm được tính theo kibibyte (KiB). Hãy cân nhắc tải từng phần những hình ảnh này sau khi tất cả các tài nguyên quan trọng tải xong để giảm Thời gian tương tác:

Ảnh chụp màn hình quy trình kiểm tra hình ảnh ngoài màn hình Lighthouse Defer

Xem thêm Lớp học lập trình về tính năng tải từng phần hình ảnh ngoài màn hình bằng lazysizes.

Hướng dẫn dành riêng cho ngăn xếp

AMP

Tự động tải từng phần hình ảnh bằng amp-img. Xem hướng dẫn về Hình ảnh.

Drupal

Cài đặt một mô-đun Drupal có thể tải từng phần hình ảnh. Các mô-đun như vậy cung cấp khả năng trì hoãn mọi hình ảnh ngoài màn hình để cải thiện hiệu suất.

Joomla

Cài đặt một trình bổ trợ tải từng phần của Joomla giúp trì hoãn mọi hình ảnh ngoài màn hình, hoặc chuyển sang một mẫu cung cấp chức năng đó. Kể từ Joomla 4.0, bạn có thể bật một trình bổ trợ tải từng phần chuyên dụng bằng cách sử dụng trình bổ trợ "Content – Lazy Loading Images" (Nội dung – Hình ảnh tải từng phần). Ngoài ra, hãy cân nhắc sử dụng trình bổ trợ AMP.

Magento

Hãy cân nhắc sửa đổi các mẫu danh mục và sản phẩm của bạn để tận dụng tính năng tải từng phần của nền tảng web.

WordPress

Cài đặt một trình bổ trợ tải từng phần của WordPress để có thể trì hoãn mọi hình ảnh ngoài màn hình, hoặc chuyển sang một giao diện cung cấp chức năng đó. Ngoài ra, hãy cân nhắc sử dụng trình bổ trợ AMP.

Tài nguyên