Tệp kê khai – khoá

Giá trị này duy trì mã nhận dạng duy nhất của một tiện ích hoặc giao diện khi tiện ích hoặc giao diện đó được tải trong quá trình phát triển. Sau đây là một số trường hợp sử dụng phổ biến:

  • Cách định cấu hình máy chủ để chỉ chấp nhận những yêu cầu từ nguồn gốc Tiện ích của Chrome.
  • Để các tiện ích hoặc trang web khác có thể gửi tin nhắn đến tiện ích của bạn.
  • Để một trang web có thể truy cập vào web_accessible_resources của tiện ích của bạn.

Giữ một mã tiện ích nhất quán

Việc duy trì một mã nhận dạng là cần thiết trong quá trình phát triển. Để giữ mã nhận dạng nhất quán, hãy làm theo các bước sau:

Tải tiện ích lên trang tổng quan dành cho nhà phát triển

Đóng gói thư mục tiện ích vào một tệp .zip rồi tải tệp đó lên Trang tổng quan dành cho nhà phát triển Chrome mà không cần phát hành tệp này:

  1. Trên Trang tổng quan dành cho nhà phát triển, hãy nhấp vào Thêm mặt hàng mới.
  2. Nhấp vào Duyệt tệp, chọn tệp zip của tiện ích rồi tải tệp đó lên.
  3. Chuyển đến thẻ Package (Gói) rồi nhấp vào View public key (Xem khoá công khai).

Thẻ Gói trang tổng quan dành cho nhà phát triển

Khi cửa sổ bật lên mở, hãy làm theo các bước sau:

  1. Sao chép mã trong khoảng từ -----BEGIN PUBLIC KEY----- đến -----END PUBLIC KEY-----.
  2. Xoá các dòng mới để chuyển thành một dòng văn bản.

Cửa sổ bật lên về khoá công khai

Thêm mã vào manifest.json trong trường "key". Bằng cách này, tiện ích sẽ sử dụng cùng một mã nhận dạng.

{ // manifest.json
  "manifest_version": 3,
...
  "key": "ThisKeyIsGoingToBeVeryLong/go8GGC2u3UD9WI3MkmBgyiDPP2OreImEQhPvwpliioUMJmERZK3zPAx72z8MDvGp7Fx7ZlzuZpL4yyp4zXBI+MUhFGoqEh32oYnm4qkS4JpjWva5Ktn4YpAWxd4pSCVs8I4MZms20+yx5OlnlmWQEwQiiIwPPwG1e1jRw0Ak5duPpE3uysVGZXkGhC5FyOFM+oVXwc1kMqrrKnQiMJ3lgh59LjkX4z1cDNX3MomyUMJ+I+DaWC2VdHggB74BNANSd+zkPQeNKg3o7FetlDJya1bk8ofdNBARxHFMBtMXu/ONfCT3Q2kCY9gZDRktmNRiHG/1cXhkIcN1RWrbsCkwIDAQAB",
}

So sánh mã nhận dạng

Mở trang Quản lý tiện ích tại chrome://extensions, nhớ bật Chế độ nhà phát triển rồi tải thư mục tiện ích chưa đóng gói lên. So sánh mã tiện ích trên trang quản lý tiện ích với mã mục trong Trang tổng quan dành cho nhà phát triển. Các giá trị này phải khớp nhau.

Mã của phần mở rộng trùng khớp