Hoạt động đáng tin cậy trên web ưu tiên ngoại tuyến

Demián Renzulli
Demián Renzulli

Trong lần đầu tiên người dùng chạy một Ứng dụng web tiến bộ (PWA) thông qua Hoạt động web đáng tin cậy, trình chạy dịch vụ sẽ không xuất hiện vì quy trình đăng ký chưa diễn ra. Ngoài ra, nếu người dùng không có kết nối trong lần đầu khởi chạy ứng dụng, thì trang lỗi mạng sẽ xuất hiện thay vì trải nghiệm ngoại tuyến tuỳ chỉnh.

Một ví dụ của tình huống này có thể xảy ra sau khi người dùng tải PWA xuống từ Cửa hàng Play. Nếu người dùng không có kết nối trong lần đầu mở ứng dụng, thì trình chạy dịch vụ sẽ chưa có mặt để hiển thị trang dự phòng ngoại tuyến. Trang lỗi thông thường sẽ hiển thị, dẫn đến trải nghiệm không tốt.

TWA ngoại tuyến: trang ngoại tuyến tiêu chuẩn

Hướng dẫn này giải thích cách hiển thị hoạt động của bạn trong tình huống này bằng cách kiểm tra trạng thái mạng trước khi khởi chạy Hoạt động đáng tin cậy trên web.

Tạo một LauncherActivity tuỳ chỉnh

Bước đầu tiên là tạo một hoạt động của trình chạy tuỳ chỉnh. Activity này sẽ chứa màn hình ngoại tuyến để hiển thị nếu không có kết nối vào lần đầu tiên người dùng mở ứng dụng.

Gọi Hoạt động OfflineFirstTWALauncherActivity và mở rộng hoạt động này: com.google.androidbrowserhelper.trusted.LauncherActivity.

import com.google.androidbrowserhelper.trusted.LauncherActivity;

public class OfflineFirstTWALauncherActivity extends LauncherActivity {

}

Tiếp theo, hãy đăng ký Hoạt động trong AndroidManifest.xml:

<activity android:name=".OfflineFirstTWALauncherActivity" android:theme="@style/Theme.Design.NoActionBar">
  <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
    <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
  </intent-filter>
  <!-- Edit android:value to change the url opened by the Trusted Web Activity -->
  <meta-data android:name="android.support.customtabs.trusted.DEFAULT_URL" android:value="https://airhorner.com" />
  <!-- This intent-filter adds the Trusted Web Activity to the Android Launcher -->
  <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
    <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />
    <!-- Edit android:host to handle links to the target URL -->
    <data android:host="airhorner.com" android:scheme="https" />
  </intent-filter>
</activity>

Mã trước đó đăng ký OfflineFirstTWALauncherActivity làm hoạt động của trình chạy và định nghĩa https://airhorner.com là URL cần mở khi TWA khởi chạy.

Xử lý tình huống không có mạng

Trước tiên, bên trong Hoạt động, hãy ghi đè phương thức shouldLaunchImmediately() và làm cho phương thức này trả về false để Hoạt động đáng tin cậy trên web không khởi chạy ngay lập tức. Bạn cũng có thể kiểm tra bổ sung trước lần phát hành đầu tiên:

@Override
protected boolean shouldLaunchImmediately() {
  // launchImmediately() returns `false` so we can check connection
  // and then render a fallback page or launch the Trusted Web Activity with `launchTwa()`.
  return false;
}

Ghi đè phương thức onCreate() để kiểm tra trạng thái mạng trước khi TWA khởi chạy. Thêm lệnh gọi đến tryLaunchTwa() – một phương thức trợ giúp có chứa logic đó:

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  tryLaunchTwa();
}

Tiếp theo, hãy triển khai tryLaunchTwa():

private void tryLaunchTwa() {
  // If TWA has already launched successfully, launch TWA immediately.
  // Otherwise, check connection status. If online, launch the Trusted Web Activity with `launchTwa()`.
  // Otherwise, if offline, render the offline fallback screen.
  if (hasTwaLaunchedSuccessfully()) {
    launchTwa();
  } else if (isOnline()) {
    firstTimeLaunchTwa();
  } else {
    renderOfflineFallback();
  }
}

Mã trước xử lý 3 trường hợp:

 • Nếu TWA đã khởi chạy trước đó, trình chạy dịch vụ đã được đăng ký và PWA có thể phản hồi ngoại tuyến. Trong trường hợp đó, hãy gọi launchTwa(), được xác định trong lớp mẹ, để khởi chạy trực tiếp Hoạt động đáng tin cậy trên web.
 • Nếu TWA chưa từng khởi chạy và người dùng đang trực tuyến, hãy chạy Hoạt động đáng tin cậy trên web lần đầu tiên bằng phương thức firstTimeLaunchTwa() mà bạn sẽ triển khai sau này.
 • Nếu TWA chưa khởi chạy và người dùng đang ngoại tuyến, hãy kết xuất màn hình dự phòng ngoại tuyến gốc.

Triển khai các phương thức trợ giúp

Bước cuối cùng là triển khai các phương thức trợ giúp được mã trước đó gọi. Dưới đây là mã để kiểm tra trạng thái ngoại tuyến isOnline():

private boolean isOnline() {
  ConnectivityManager connectivityManager = (ConnectivityManager) getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);
  NetworkInfo activeNetworkInfo = connectivityManager.getActiveNetworkInfo();
  return activeNetworkInfo != null && activeNetworkInfo.isConnected();
}

Tiếp theo, hãy triển khai hasTwaLaunchedSuccessfully() để kiểm tra xem TWA đã khởi chạy ít nhất một lần chưa:

private boolean hasTwaLaunchedSuccessfully() {
  // Return `true` if the preference "twa_launched_successfully" has already been set.
  SharedPreferences sharedPref = getSharedPreferences(getString(R.string.twa_offline_first_preferences_file_key), Context.MODE_PRIVATE);
  return sharedPref.getBoolean(getString(R.string.twa_launched_successfully), false);
}

Mã trước đó gọi launchTWA() từ lớp mẹ và lưu cờ twa_launched_successfully trong lựa chọn ưu tiên chung. Mã này cho biết TWA đã khởi chạy thành công ít nhất một lần.

Phương thức trợ giúp còn lại là renderOfflineFallback() sẽ kết xuất màn hình Android ngoại tuyến.

private void renderOfflineFallback() {
  setContentView(R.layout.activity_offline_first_twa);

  Button retryBtn = this.findViewById(R.id.retry_btn);
  retryBtn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    public void onClick(View v) {
      // Check connection status. If online, launch the Trusted Web Activity for the first time.
      if (isOnline()) firstTimeLaunchTwa();
    }
  });
}

Để thực hiện bản minh hoạ của anh ấy, chúng tôi đã xác định bố cục activity_offline_first_twa, trong đó có một nút để thử lại và kịp thời thực thi firstTimeLaunchTwa() sau khi kiểm tra kết nối.

twa ngoại tuyến – màn hình ngoại tuyến tuỳ chỉnh

Kết luận

 • Trong lần đầu tiên người dùng chạy một Ứng dụng web tiến bộ (PWA) thông qua Hoạt động web đáng tin cậy, trình chạy dịch vụ sẽ không xuất hiện.
 • Để tránh hiển thị màn hình ngoại tuyến tiêu chuẩn nếu người dùng không có kết nối, bạn có thể phát hiện tình trạng ngoại tuyến và hiển thị màn hình ngoại tuyến dự phòng.
 • Trong hướng dẫn này, bạn đã tìm hiểu cách triển khai chiến lược đó. Nếu muốn kiểm tra mã chúng tôi đã sử dụng trong suốt hướng dẫn này, bạn có thể tìm thấy giải pháp đầy đủ trong Offline First TWA Demo.