Giảm thiểu công việc theo chuỗi chính

Quy trình kết xuất của trình duyệt là quá trình biến mã của bạn thành một trang web mà người dùng có thể tương tác. Theo mặc định, luồng chính của quy trình kết xuất thường xử lý hầu hết các mã: phân tích cú pháp HTML và tạo DOM, phân tích cú pháp CSS và áp dụng các kiểu được chỉ định, đồng thời phân tích cú pháp, đánh giá và thực thi JavaScript.

Luồng chính cũng xử lý các sự kiện của người dùng. Vì vậy, bất cứ khi nào luồng chính bận làm việc khác, trang web của bạn có thể không phản hồi tương tác của người dùng, dẫn đến trải nghiệm không tốt.

Cách quy trình kiểm tra tác vụ của luồng chính của Lighthouse không thành công

Lighthouse sẽ gắn cờ các trang khiến luồng chính bận lâu hơn 4 giây trong khi tải:

Ảnh chụp màn hình quy trình kiểm tra Lighthouse Tối thiểu hóa công việc theo luồng chính

Để giúp bạn xác định nguồn tải luồng chính, Lighthouse sẽ hiển thị thông tin chi tiết về thời gian sử dụng CPU trong khi trình duyệt tải trang.

Cách giảm thiểu công việc theo luồng chính

Các mục dưới đây được sắp xếp dựa trên các danh mục mà Lighthouse báo cáo. Xem Cấu tạo của khung để biết thông tin tổng quan về cách Chromium kết xuất trang web.

Hãy xem bài viết Giảm công việc của luồng chính để tìm hiểu cách sử dụng Công cụ của Chrome cho nhà phát triển nhằm điều tra chính xác hoạt động của luồng chính khi trang tải.

Đánh giá tập lệnh

Kiểu và bố cục

Kết xuất

Phân tích cú pháp HTML và CSS

Phân tích cú pháp và biên dịch tập lệnh

Thu gom rác

Tài nguyên