Project Fugu API Showcase là tập hợp các ứng dụng sử dụng những API được hình thành trong bối cảnh Project Fugu. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Project Fugu trên trang đích về Khả năng.