Khởi động và tìm nạp trước: sử dụng Dịch vụ tab tuỳ chỉnh

Phần thứ ba của tài liệu hướng dẫn này tập trung vào việc tăng tốc độ khởi động trình duyệt qua warmup() và tìm nạp trước các trang web qua mayLaunchUrl(). Việc tăng tốc quá trình của trình duyệt có thể tiết kiệm tới 700 mili giây khi mở một đường liên kết. Khi kết xuất trước nội dung qua mayLaunchUrl, nội dung bên ngoài sẽ mở ngay lập tức. Cả hai API này kết hợp với nhau có thể giúp cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng khi tích hợp Thẻ tuỳ chỉnh và rất nên làm việc này.

Các bước bắt buộc là:

 1. Kiểm tra thông qua CustomTabsClient.getPackageName(...) Nếu trình duyệt mặc định hỗ trợ Thẻ tuỳ chỉnh. Nếu có, hãy liên kết với CustomTabsService qua CustomTabsClient.bindCustomTabsService().
 2. Sau khi kết nối với CustomTabsService, trong lệnh gọi lại CustomTabsServiceConnection.onCustomTabsServiceConnected(), hãy làm như sau:

  a. Khởi động quá trình của trình duyệt thông qua CustomTabsClient.warmup(). b. Tạo một CustomTabsSession mới thông qua CustomTabsClient.newSession().

 3. Tìm nạp trước các trang web mà người dùng có thể sẽ truy cập qua CustomTabsSession.mayLaunchUrl() (không bắt buộc).

 4. Khi chạy một Thẻ tuỳ chỉnh mới, hãy chuyển CustomTabsSession đến CustomTabsIntent.Builder thông qua hàm khởi tạo new CustomTabsIntent.Builder(session).

Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến API Android cấp 30, thì CustomTabsClient.getPackageName(...) sẽ yêu cầu bạn thêm phần truy vấn vào Tệp kê khai Android, khai báo bộ lọc ý định khớp với các trình duyệt có hỗ trợ Thẻ tuỳ chỉnh.

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
 …
  <queries>
    <intent>
      <action android:name="android.support.customtabs.action.CustomTabsService" />
    </intent>
  </queries>
</manifest>

Dưới đây là ví dụ đầy đủ về cách kết nối với một dịch vụ Thẻ tuỳ chỉnh:

private CustomTabsClient mClient;
private CustomTabsSession mSession;

private CustomTabsServiceConnection mConnection = new CustomTabsServiceConnection() {
  @Override
  public void onCustomTabsServiceConnected(
      @NonNull ComponentName name,
      @NonNull CustomTabsClient client
  ) {
    mClient = client;
    // Warm up the browser process
    mClient.warmup(0 /* placeholder for future use */);
    // Create a new browser session
    mSession = mClient.newSession(new CustomTabsCallback());
    // Pre-render pages the user is likely to visit
    // you can do this any time while the service is connected
    mSession.mayLaunchUrl(Uri.parse("https://developers.android.com"), null, null);
  }

  @Override
  public void onServiceDisconnected(ComponentName name) {
    mClient = null;
    mSession = null;
  }
};

private void bindCustomTabService(Context context) {
  // Check for an existing connection
  if (mClient != null) {
    // Do nothing if there is an existing service connection
    return;
  }

  // Get the default browser package name, this will be null if
  // the default browser does not provide a CustomTabsService
  String packageName = CustomTabsClient.getPackageName(context, null);
  if (packageName == null) {
    // Do nothing as service connection is not supported
    return;
  }
  CustomTabsClient.bindCustomTabsService(context, packageName, mConnection);
}

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
…
  bindCustomTabService(this);
  findViewById(R.id.button).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {
      String url = "https://developers.android.com";
      CustomTabsIntent intent = new CustomTabsIntent.Builder(mSession)
          .build();
      intent.launchUrl(MainActivity.this, Uri.parse(url));
    }
  });
}

Mở trang web trong ứng dụng gốc

Trên Android, các ứng dụng gốc có thể xử lý URL. Ví dụ: nếu người dùng đã cài đặt ứng dụng Facebook và nhấp vào một đường liên kết đến bài đăng trên Facebook, họ thường thích đường liên kết mở trong ứng dụng Facebook thay vì trong trình duyệt.

Theo mặc định, Thẻ tuỳ chỉnh sẽ mở các đường liên kết trong ứng dụng gốc tương ứng nếu đã cài đặt. Tuy nhiên, sau khi CustomTabsServiceConnection được thiết lập, hành vi này sẽ ngừng hoạt động và tất cả URL sẽ mở trong Thẻ tuỳ chỉnh. Để cải thiện trải nghiệm người dùng, bạn nên bật lại hành vi này bằng đoạn mã sau:

CustomTabsIntent customTabsIntent = new CustomTabsIntent.Builder()
  .setSendToExternalDefaultHandlerEnabled(true)
  .build();

Tiếp theo: Tìm hiểu cách đổi kích thước trải nghiệm Thẻ tuỳ chỉnh.