Tốc độ tải trang không đủ nhanh trên mạng di động

Nhiều người dùng truy cập trang của bạn trên kết nối mạng di động chậm. Việc tải trang nhanh trên mạng di động giúp đảm bảo trải nghiệm tích cực cho người dùng thiết bị di động.

Cách quy trình kiểm tra tốc độ tải trang Lighthouse không thành công

Lighthouse gắn cờ các trang không tải đủ nhanh trên thiết bị di động:

Kiểm tra Lighthouse cho thấy trang tải không đủ nhanh trên thiết bị di động

Hai chỉ số chính ảnh hưởng đến cảm nhận của người dùng về thời gian tải:

Ví dụ: nếu một trang xuất hiện hoàn chỉnh sau 1 giây, nhưng người dùng không thể tương tác với trang đó trong 10 giây, thì người dùng có thể sẽ coi thời gian tải trang là 10 giây.

Lighthouse tính toán TTI sẽ hoạt động trên kết nối mạng 4G chậm. Nếu thời gian tương tác kéo dài hơn 10 giây, thì quá trình kiểm tra sẽ không thành công.

Cách cải thiện Điểm hiệu suất tổng thể

Trừ phi có lý do cụ thể để tập trung vào một chỉ số cụ thể, bạn nên tập trung vào việc cải thiện Điểm hiệu suất tổng thể.

Sử dụng mục Cơ hội trong báo cáo Lighthouse để xác định những điểm cải thiện sẽ có giá trị nhất cho trang của bạn. Cơ hội càng quan trọng thì tác động càng lớn đến Điểm hiệu suất của bạn. Ví dụ: ảnh chụp màn hình Lighthouse dưới đây cho thấy việc loại bỏ các tài nguyên chặn hiển thị sẽ mang lại điểm cải tiến lớn nhất:

Lighthouse: Mục Cơ hội

Xem trang đích Kiểm tra hiệu suất để tìm hiểu cách giải quyết các cơ hội xác định được trong báo cáo Lighthouse.

Tài nguyên