صفحه دارای کد وضعیت HTTP ناموفق است

سرورها برای هر درخواست منبعی که دریافت می کنند یک کد وضعیت HTTP سه رقمی ارائه می دهند. کدهای وضعیت در 400s و 500s نشان می دهد که در منبع درخواستی خطایی وجود دارد . اگر یک موتور جستجو هنگام خزیدن یک صفحه وب با خطای کد وضعیت مواجه شود، ممکن است آن صفحه را به درستی ایندکس نکند.

چگونه ممیزی کد وضعیت HTTP Lighthouse با شکست مواجه می شود

Lighthouse صفحاتی را که کد وضعیت ناموفق HTTP را برمی گرداند (در دهه 400 یا 500) پرچم گذاری می کند:

ممیزی فانوس دریایی نشان می دهد که موتورهای جستجو در تلاش برای فهرست کردن صفحه شما هستند

نحوه تعمیر کد وضعیت ناموفق HTTP

ابتدا مطمئن شوید که واقعاً می خواهید موتورهای جستجو در صفحه بخزند. برخی از صفحات، مانند صفحه 404 شما یا هر صفحه دیگری که خطا را نشان می دهد، نباید در نتایج جستجو گنجانده شود.

برای رفع خطای کد وضعیت HTTP، به مستندات سرور یا ارائه دهنده میزبان خود مراجعه کنید. سرور باید یک کد وضعیت در 200s برای همه URL های معتبر یا یک کد وضعیت در 300s برای منبعی که به URL دیگری منتقل شده است، بازگرداند.

منابع