Tính điểm hỗ trợ tiếp cận bằng Lighthouse

Điểm số Khả năng hỗ trợ tiếp cận trong Lighthouse là điểm trung bình có trọng số của tất cả các bài kiểm tra khả năng hỗ trợ tiếp cận. Việc tính trọng số dựa trên các dữ liệu đánh giá tác động qua rìu đối với người dùng.

Mỗi quy trình kiểm tra khả năng tiếp cận đều đạt hoặc không đạt. Không giống như quy trình Kiểm tra hiệu suất, một trang không nhận được điểm khi vượt qua một phần quy trình kiểm tra khả năng hỗ trợ tiếp cận. Ví dụ: nếu một số nút trên một trang có tên thành phần hỗ trợ tiếp cận nhưng các nút khác lại không có, thì trang đó sẽ nhận được giá trị 0 trong quá trình kiểm tra Các nút không có tên thành phần hỗ trợ tiếp cận.

Bảng sau đây trình bày trọng số cho mỗi lượt kiểm tra khả năng hỗ trợ tiếp cận. Kiểm tra có trọng số nặng hơn có ảnh hưởng lớn hơn đến điểm của bạn. Các bước kiểm tra thủ công không được đưa vào bảng vì chúng không ảnh hưởng đến điểm số của bạn.

Kiểm tra Cân nặng
Các giá trị trong [accesskey] là duy nhất 7
Các thuộc tính [aria-*] khớp với vai trò của chúng 10
Giá trị được chỉ định cho role="" là vai trò ARIA hợp lệ 1
Các phần tử button, linkmenuitem có tên thành phần hỗ trợ tiếp cận 7
Các phần tử có role="dialog" hoặc role="alertdialog" có tên thành phần hỗ trợ tiếp cận 7
[aria-hidden="true"] không có trong giấy tờ <body> 10
Các phần tử [aria-hidden="true"] không chứa con cháu có thể làm tâm điểm 7
Tên của các trường nhập dữ liệu của ARIA ở trạng thái hỗ trợ tiếp cận 7
Các phần tử meter của ARIA có tên thành phần hỗ trợ tiếp cận 7
Các phần tử progressbar của ARIA có tên thành phần hỗ trợ tiếp cận 7
[role] có tất cả các thuộc tính [aria-*] bắt buộc 10
Các phần tử có [role] ARIA yêu cầu phần tử con chứa một [role] cụ thể phải có tất cả phần tử con bắt buộc 10
[role] có trong phần tử mẹ bắt buộc của chúng 10
Giá trị [role] hợp lệ 7
Các phần tử có thuộc tính role=text không có con cháu có thể làm tâm điểm 7
Các trường bật/tắt của ARIA có tên thành phần hỗ trợ tiếp cận 7
Các phần tử tooltip của ARIA có tên thành phần hỗ trợ tiếp cận 7
Các phần tử treeitem của ARIA có tên thành phần hỗ trợ tiếp cận 7
Các thuộc tính [aria-*] có giá trị hợp lệ 10
Các thuộc tính [aria-*] là hợp lệ và không bị sai chính tả 10
Các nút có tên thành phần hỗ trợ tiếp cận 10
Trang có chứa tiêu đề, đường liên kết bỏ qua hoặc khu vực mốc 7
Màu nền trước và nền sau có tỷ lệ tương phản phù hợp 7
<dl> chỉ chứa các nhóm <dt><dd> được sắp xếp đúng cách, các phần tử <script>, <template> hoặc <div> 7
Các mục trong danh sách định nghĩa được gói trong phần tử <dl> 7
Tài liệu có phần tử <title> 7
Các thuộc tính [id] trên những phần tử có thể làm tâm điểm đang hoạt động là duy nhất 7
Mã nhận dạng của ARIA là duy nhất 10
Không có trường biểu mẫu nào có nhiều nhãn 3
Phần tử <frame> hoặc <iframe> có tiêu đề 7
Các phần tử tiêu đề xuất hiện theo thứ tự giảm dần 3
Phần tử <html> có thuộc tính [lang] 7
Phần tử <html> có giá trị hợp lệ cho thuộc tính [lang] 7
Phần tử <html> có thuộc tính [xml:lang] có cùng ngôn ngữ cơ sở như thuộc tính [lang] 3
Các phần tử hình ảnh có [alt] thuộc tính 10
Các phần tử hình ảnh không có thuộc tính [alt] là văn bản thừa 1
Các nút nhập có văn bản rõ ràng 10
Các phần tử <input type="image">[alt] văn bản 10
Các phần tử gắn nhãn văn bản hiển thị có tên thành phần hỗ trợ tiếp cận trùng khớp 7
Các phần tử biểu mẫu có nhãn liên kết 7
Có thể phân biệt được các đường liên kết mà không cần dựa vào màu sắc 7
Các đường liên kết có tên dễ thấy 7
Danh sách chỉ chứa các phần tử <li> và các phần tử hỗ trợ tập lệnh (<script><template>) 7
Các mục trong danh sách (<li>) có trong phần tử mẹ <ul>, <ol> hoặc <menu> 7
Tài liệu này không sử dụng <meta http-equiv="refresh"> 10
[user-scalable="no"] không được dùng trong phần tử <meta name="viewport"> và thuộc tính [maximum-scale] không được nhỏ hơn 5 10
Các phần tử <object> có văn bản thay thế 7
Các phần tử lựa chọn có phần tử nhãn liên kết 7
Đường liên kết bỏ qua có thể làm tâm điểm 3
Không có phần tử nào có giá trị [tabindex] lớn hơn 0 7
Các bảng có nội dung khác nhau trong thuộc tính tóm tắt và <caption> 1
Bảng sử dụng <caption> thay vì các ô có thuộc tính [colspan] để biểu thị chú thích 7
Các phần tử <td> trong <table> lớn có một hoặc nhiều tiêu đề bảng 10
Các ô trong phần tử <table> sử dụng thuộc tính [headers] tham chiếu đến các ô trong bảng trong cùng một bảng 7
Các phần tử <th> và phần tử có [role="columnheader"/"rowheader"] chứa các ô dữ liệu mà các phần tử này mô tả 7
Các thuộc tính [lang] có giá trị hợp lệ 7
Các phần tử <video> chứa phần tử <track>[kind="captions"] 10