امتیاز دسترسی به فانوس دریایی

امتیاز دسترسی به فانوس دریایی میانگین وزنی تمام ممیزی های دسترسی است. وزن دهی بر اساس ارزیابی تأثیر کاربر تبر است.

هر ممیزی دسترسی پذیرفته شده یا ناموفق است. برخلاف ممیزی‌های عملکرد ، یک صفحه برای گذراندن جزئی ممیزی دسترسی امتیازی دریافت نمی‌کند. به عنوان مثال، اگر برخی از دکمه‌ها در صفحه دارای نام‌های قابل دسترسی باشند، اما برخی دیگر فاقد نام هستند، صفحه 0 برای دکمه‌ها فاقد نام قابل دسترسی است دریافت می‌کند.

جدول زیر وزن دهی برای هر ممیزی دسترسی را نشان می دهد. ممیزی های سنگین تر تأثیر بیشتری بر امتیاز شما دارد. ممیزی دستی در جدول گنجانده نشده است زیرا بر امتیاز شما تأثیر نمی گذارد.

حسابرسی وزن
مقادیر [accesskey] منحصر به فرد هستند 7
ویژگی های [aria-*] با نقش های آنها مطابقت دارد 10
مقادیر اختصاص داده شده به role="" نقش های معتبر ARIA هستند 1
عناصر button ، link ، و آیتم menuitem نام های قابل دسترسی دارند 7
عناصر با role="dialog" یا role="alertdialog" نام‌های قابل دسترسی دارند 7
[aria-hidden="true"] در سند <body> وجود ندارد 10
عناصر [aria-hidden="true"] حاوی فرزندان قابل تمرکز نیستند 7
فیلدهای ورودی ARIA نامهای قابل دسترسی دارند 7
عناصر ARIA meter دارای نام های قابل دسترسی هستند 7
عناصر progressbar ARIA نام های قابل دسترسی دارند 7
[role] دارای تمام ویژگی های مورد نیاز [aria-*] است 10
عناصر دارای [role] ARIA که کودکان را ملزم به داشتن یک [role] خاص می کند، همه فرزندان مورد نیاز را دارند 10
[role] ها توسط عنصر والد مورد نیاز آنها موجود است 10
مقادیر [role] معتبر هستند 7
عناصر با ویژگی role=text دارای نزول قابل تمرکز نیستند 7
فیلدهای تغییر وضعیت ARIA دارای نام های قابل دسترسی هستند 7
عناصر tooltip ARIA نام های قابل دسترسی دارند 7
عناصر treeitem ARIA نام های قابل دسترسی دارند 7
ویژگی های [aria-*] دارای مقادیر معتبر هستند 10
ویژگی های [aria-*] معتبر هستند و غلط املایی ندارند 10
دکمه ها یک نام قابل دسترسی دارند 10
صفحه حاوی عنوان، پیوند پرش یا منطقه شاخص است 7
رنگ های پس زمینه و پیش زمینه نسبت کنتراست کافی دارند 7
<dl> فقط شامل گروه‌های <dt> و <dd> با ترتیب مناسب، عناصر <script> ، <template> یا <div> است. 7
موارد لیست تعریف در عناصر <dl> پیچیده شده اند 7
سند دارای عنصر <title> است 7
ویژگی های [id] در عناصر فعال و قابل تمرکز منحصر به فرد هستند 7
شناسه های ARIA منحصر به فرد هستند 10
هیچ فیلد فرم دارای چندین برچسب نیست 3
عناصر <frame> یا <iframe> دارای عنوان هستند 7
عناصر عنوان به ترتیب نزولی ظاهر می شوند 3
عنصر <html> یک ویژگی [lang] دارد 7
عنصر <html> یک مقدار معتبر برای ویژگی [lang] خود دارد 7
عنصر <html> دارای ویژگی [xml:lang] با زبان پایه همان ویژگی [lang] . 3
عناصر تصویر دارای ویژگی های [alt] هستند 10
عناصر تصویر دارای ویژگی‌های [alt] نیستند که متن اضافی هستند 1
دکمه های ورودی دارای متن قابل تشخیص هستند 10
عناصر <input type="image"> دارای متن [alt] هستند 10
عناصر با برچسب‌های نوشتاری قابل مشاهده دارای نام‌های قابل دسترس منطبق هستند 7
عناصر فرم دارای برچسب های مرتبط هستند 7
پیوندها بدون تکیه بر رنگ قابل تشخیص هستند 7
پیوندها یک نام قابل تشخیص دارند 7
لیست ها فقط حاوی عناصر <li> و عناصر پشتیبانی کننده اسکریپت هستند ( <script> و <template> ) 7
موارد فهرست ( <li> ) در عناصر اصلی <ul> ، <ol> یا <menu> قرار دارند 7
سند از <meta http-equiv="refresh"> استفاده نمی کند 10
[user-scalable="no"] در عنصر <meta name="viewport"> استفاده نمی شود و ویژگی [maximum-scale] کمتر از 5 نیست. 10
عناصر <object> دارای متن جایگزین هستند 7
عناصر انتخابی دارای عناصر برچسب مرتبط هستند 7
پیوندهای پرش قابل تمرکز هستند 3
هیچ عنصری دارای مقدار [tabindex] بیشتر از 0 نیست 7
جداول دارای محتوای متفاوتی در ویژگی summary و <caption> هستند 1
جداول <caption> به جای سلول هایی با ویژگی [colspan] برای نشان دادن عنوان استفاده می کنند 7
عناصر <td> در یک <table> بزرگ دارای یک یا چند عنوان جدول هستند 10
سلول‌های یک عنصر <table> که از ویژگی [headers] استفاده می‌کنند به سلول‌های جدول در همان جدول اشاره می‌کنند 7
عناصر و عناصر <th> با [role="columnheader"/"rowheader"] سلول های داده ای دارند که توصیف می کنند 7
ویژگی های [lang] یک مقدار معتبر دارند 7
عناصر <video> حاوی یک عنصر <track> با [kind="captions"] هستند. 10