Tài liệu tham khảo cho các tiện ích của Chrome.
Bạn đang tìm tài liệu về Manifest V2? Hãy xem tại đây.